[Contoh Pidato Sunda] Budaya Sunda Geus Teu Jadi Pribumi di Imahna Sorangan

Sampurasun dulur-dulur

Bapa/Ibu guru hormateun simkuring, kalih rerencangan sadaya nu dipiheman..

Puji kagungan gusti nu Maha Suci, puja kasanggakeun ka nu maha Kawasa. Diwuwuh ku nembrahkeun syukur ka Allah nu Rabbun Gofur, Nu luhung ku elmu nu taya tungtung.

Dina ieu kasempetan simkuring seja ngaguar masalah nu dijudulan

Budaya Sunda Geus Teu Jadi  Pribumi di Imahna Sorangan

Ti waktu ka waktu elmu teknologi terus mekar pon kitu deui budaya, mekarna teknologi mawa pangaruh anu kacida gedena kana kamekaran budaya, beuki gampangna media elektronik magelarkeun rupa-rupa budaya ti mancanagara, ngagampangkeun asupna budaya deungeun ka tatar Indonesia hususna tatar Sunda. Ngan hanjakal kamekaran teknologi eta teu dibarengan ku rambu-rambu (watesan-watesan) budaya mana nu hade jeung mana nu goreng. Akhirna, para nonoman kabangblasan, leuwih resep kana budaya deungeun anu dianggapna anyar tur leuwih modern batan kana budayana sorangan.

Budaya Sunda kaayanana beuki kadeseh ku budaya dengen khususna budaya ti barat. Nonoman sunda  leuwih wanoh kana band rock, boyband k-pop, jeung sarupana tibatan degung cianjuran atawa kacapi suling.

Conto nu lainna nyaeta dina make basa Sunda, loba nonoman sunda nu ngarasa gengsi upama seg make basa sunda, tepi ka kulantaran eta basa sunda jarang dipake, maranehna ngarasa asing mun ngadenge nu nyarita ngagunakeun basa sunda komo bahasa sundana nu buhun. Padahal basa Sunda teh kacida unikna.

Nu jadi masalah ayeuna, naon sababna nonoman sunda teh teu wanoh ka budayana sorangan, jeung kumaha solusina ?

Nu nyababken Nonoman sunda teu wanoheun kana budayana sorangan nyaeta, diantarana:  jarangna pagelaran budaya sunda, da ayeuna mah pagelaran-pagelaran seni sunda nu geus kasohor ge nonoman sunda teu apaleun kusabab jarangna dipintonkeun. Jarangna budaya sunda dipake di lingkungan imah, contona wae ngabiasakeun ngangge basa sunda nu merenah tur luyu jeung undak-usuk basa sunda dina kahirupan sapopoe, make tatakrama nu merenah ngagunakeun basa sunda boh kasaluhureun atawa kasahandapeun anu merenah, Jarang TV anu mintonkeun budaya Sunda, boh TV nasional atawa TV lokal nu magelarkeun seni Sunda kalolobaan ku seniman nu tos sarepuh anu kurang keuna kana jiwa barudak ngora, nepika karasana kolot jeung teu modern.

Eta hal teu bisa diantep kitu wae, rupa-rupa tarekah dijalankeun. Diantarana, ku ayana perda ngagunakeun basa Sunda, ayana pelajaran mulok Basa Sunda di sakola-sakola. Guru basa Sunda teu weleh tihothat ngawanohkeun budaya sunda ku rupa-rupa cara: Contona, ngayakeun pasanggiri di lingkungan sakola, gugus, jeng di tingkat-tingkat saterusna, ngadorong ayana pagelaran sandiwara di padepokan-padepokan, ngadorong ditayangkeunana pagelaran-pagelaran di televisi anu leuwih gampang katarima ku para nonoman.

Mudah-mudahan eta tarekah teh bisa ngabuahkeun hasil, malikeun deui kiblatna nonoman Sunda kana budayana sorangan nyaeta budaya Sunda, teu gengsi atawa isin nganggo basa Sunda dina hirup kumbuhna. Sabab basa teh apan ciren bangsa, dipakena basa sunda nu hade bakal ngaronjatkeun jati diri urang Sunda.

Mung sakitu anu tiasa kapihatur, bobot sapanon carang sapakan, bilih aya saur nu teu kaukur aya basa nu teu kareka sihapunteun nu kasuhun.

Wassalam Wr.Wb

 

 


 

Disusun ku simkuring, pun biang sareng pun bapa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s